Seminars

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการธุรกิจแม่พิมพ์สมัยใหม่”

สมาคมฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหาร/ผู้จัดการ/หัวหน้าแผนกเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการธุรกิจแม่พิมพ์สมัยใหม่”

โดยทีมวิทยากรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ดังนี้
1.รศ.ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ
2.รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา
3.รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
4.รศ.ดร.สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน
5.รศ.ชาลี ตระการกูล
6.พ.ต.ท.ดร.วัชรพงษ์ พนิตธำรง
7.ผศ.ไพบูลย์ สินพระยากุล
8.ผศ.วัชระ ลายลักษณ์


*ระยะเวลา 15 วัน (อบรมทุกวันเสาร์ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2558)
*ค่าใช้จ่ายท่านละ 15,000 บาท

 

หลักสูตรการบริหารจัดการธุ 谩渊崃杈粤眷柿崖闼凌1

หลักสูตรการบริหารจัดการธุ 谩渊崃杈粤眷柿崖闼凌2

Related Posts