Seminars

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงและเสนอแผนดำเนินงาน โครงการจัดทำมาตราฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ระยะที่ 3

Related Posts