วิสัยทัศน์ ของ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย

“เป็นแกนกลางในการส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินกิจกรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยในภาพรวมเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ”

 

 

The Vision of Thai Tool and Die Industry Association

“The center of support and proceed activities that will benefit the Thai Tool and die Industry as a whole to compete at international level by cooperation with public and private organizations both domestic and overseas.”