กิจกรรมหลัก

 • จัดฝึกอบรม/สัมมนาทางวิชาการ
 • ให้บริการปรึกษาแนะนำแก่สมาชิก
 • จัดศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
 • จัดทำวารสาร ราย 3 เดือน
 • จัดทำทำเนียบอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
 • จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมต่าง ๆ
 • ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านแม่พิมพ์
 • จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีแก่สมาชิก
 
 

Activities

 • to organize technical training and seminars.
 • to render technical and consultancy services.
 • to lead study missions both local and abroad.
 • to publish and disseminate to members a quarterly issue of the Association’s journal.
 • to publish the Thai Mold and Die Directory.
 • to participate in the exhibitions.
 • to disseminate information and news about molds and dies.
 • to call a general annual membership meeting.