สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย
THAI TOOL AND DIE INDUSTRY ASSOCIATION(TDIA)

ความเป็นมา

​แม่พิมพ์เปรียบเสมือนหัวใจของอุตสาหกรรมการผลิต และนับวันจะมีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากแม่พิมพ์เป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์อย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง ในการรองรับความเจริญเติบโตของเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ และความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย จึงได้รวมตัวกันก่อตั้งชมรมขึ้นเมื่อปี 2532 และได้มีการยกฐานะขึ้นเป็นสมาคมเมื่อปี 2537 โดยมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะเป็นแกนกลางสำหรับผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ทุกแขนง

Introduction

It is well-known that tools and dies are the essence of industrial manufacturing, as in the case of Thailand they play a supportive role to other industries such as the automobile industry, electrical appliances industry, electronics industry, and so on. It is, therefore, necessary to perpetually develop the industry to meet with the striking growth of the demand both at home and abroad as well as to keep pace with modern production technology.

Thai Tool and Die Industry Forum was formed in 1989 and was subsequently upgraded to become the Thai Tool and Die Industry Association in 1992, with the aim to be a core center for Mould and Die Industry. Now TDIA has about 500 members and a Board of Directors which is comprised of 15 people.