นายกกิตติมศักดิ์
Honorary President

ลำดับ ชื่อ-สกุล / ชื่อบริษัท / หน่วยงาน
1 1-Virat Tandaechanuratนายวิรัตน์ ตันเดชานุรัตน์
Mr. Virat Tandaechanurat
2 นายกีรติ นาควิโรจน์
Mr. Kierati Nakwiroj

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
MARKETING DEVELOPMENT CO.,LTD.

3 3-Chulapat Photyotinนายจุลพัฒน์ พจน์โยธิน
Mr. Chulapat Photyotin

บริษัท จุลพัฒน์ พลาสติก จำกัด
CHULAPAT PLASTIC CO.,LTD.

4 4-Pichid Uasakunkiatนายพิชิต เอื้อสกุลเกียรติ
Mr. Pichid Uasakunkiat

บริษัท บางกอกแปซิฟิค สตีล จำกัด
BANGKOK PACIFIC STEEL CO.,LTD.

5 5-Tanapol Synborisutนายธนพล สินบริสุทธิ์
Mr. Tanapol Synborisuth

บริษัท ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด
LARDKRABANG TOOLS & DIE CO., LTD.

6 6-Chokechai Nititharothaiนายโชคชัย นิติธโรทัย​
Mr. Chokechai Nititharothai

บริษัท ดี.บี.ไดมอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
D.B.DIAMOND(THAILAND) CO.,LTD.

7 7-Vichien Dulyasatitนายวิเชียร ดุลยสถิต
Mr. Vichien Dulyasatit

หจก.ที เค เอส โลหะกิจ
TKS METAL WORK LTD.,PART.

8 นายวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์
Mr. Viroj Sirithanasart

บริษัท มาสเตอร์เทค แอนด์ ซีสเต็มส์ จำกัด
MASTERTECH & SYSTEM CO.,LTD.

9 นายกมล นาคะสุวรรณ
Mr.Kamon Nakasuwan