วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจเกี่ยวกับการผลิตและการใช้แม่พิมพ์
 2. ส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการใช้แม่พิมพ์
 3. ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพและฝีมือแรงงานในการผลิตและการใช้แม่พิมพ์
 4. เป็นศูนย์กลางและตัวแทนของสมาชิก ในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและความรู้ทางวิชาการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 5. ติดต่อประสานงานเป็นสมาชิกกับสมาคมหรือชมรมในประเทศและ ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการใช้แม่พิมพ์
 6. ยกระดับเทคโนโลยีการออกแบบ การสร้างแม่พิมพ์ให้ได้มาตรฐานสากล
 7. เป็นที่ปรึกษาและให้คำปรึกษาแก่ภาครัฐและเอกชน ในด้านอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ หรือุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 8. ส่งเสริมความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก
 9. สมาคมฯ ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการเกี่ยวข้องในทางการเมือง
 10. ดำเนินการอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ในข้อ 1-9
 
 

Objectives

 1. To promote businesses concerned with the production and utilization of molds and dies.
 2. To disseminate information concerning the production and utilization of molds and dies.
 3. To enhance techniques and skills in the production and utilization of molds and dies.
 4. To correspond and cooperate with domestic and overseas associations, manufacturers and users in the fields of molds and dies.
 5. To cooperate with local and foreign organization concerning to tools and dies.
 6. To improve the level of designing and manufacturing of moulds and dies up to international standards.
 7. To render consultancy service concerning to mould and die and other industries concerned to private and public sectors.
 8. To enhance unity and harmony among members.
 9. The association will not participate in any political activity.
 10. To do the thing that will serve the above objectives.