Article

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกล สาขาการปั๊มชิ้นส่วนโลหะ “งานปั๊มตัดชิ้นส่วนที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง”

1(การปั๊มโลหะ-รศ.ดร.วารุณี เปรมานนท์)-1 1(การปั๊มโลหะ-รศ.ดร.วารุณี เปรมานนท์)-2 1(การปั๊มโลหะ-รศ.ดร.วารุณี เปรมานนท์)-3 1(การปั๊มโลหะ-รศ.ดร.วารุณี เปรมานนท์)-4

Related Posts