Project
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุน ที่มีความสำคัญควบคู่ไปด้วยกันกับความก้าวหน้าในการพัฒนาการผลิตชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องยนต์ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆContinue Reading
Project
เป็นระยะเวลานานหลายปีที่ต่อเนื่องกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ภายในประเทศ ของสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย บนพื้นฐานของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ที่อยู่บนความขาดแคลนบุคลากรซึ่งมีทักษะฝีมือเฉพาะทางในสาขาช่างแม่พิมพ์ ทั้งระดับวิศวกร ช่างเทคนิคและช่างระดับปฏิบัติการContinue Reading