Seminars

DECC สวทช.และสวทน. ขอเชิญร่วมสัมมนา “การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพการผลิตด้วยการออกแบบเชิงวิศวกรรม”

สำนักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง และศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สวทช. จัดโครงการการยกระดับขีดความสามารถด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรมของผู้ประกอบการ เพื่อช่วยสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรมและการผลิตในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เก่าโดยการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต หรือ สร้างเครื่องจักรใหม่ หรือ ชิ้นส่วนทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม โดยสามารถที่จะพัฒนาแนวทางในการดำเนินงานจากการผลิตตามคำสั่ง (OEM) ไปสู่การมีความสามารถในด้านการออกแบบ(ODM) และ ไปสู่การมีตราสินค้าเป็นของตนเอง OBM ได้ในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ วิศวกร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ
– อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
– อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและประดับยนต์
– อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
– อุตสาหกรรมจักรกลและชิ้นส่วน
– อุตสาหกรรมการแพทย์และเครื่องมือแพทย์
– อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมของโครงการ
1. สัมมนา “การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพการผลิตด้วยการออกแบบเชิงวิศวกรรม” จะจัดขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดาภิเษก
2.คัดเลือกสถานประกอบการโดยคัดเลือกจากแบบประเมินศักยภาพ , ความพร้อมในการพัฒนาต้นแบบจริงและแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจพัฒนาต้นแบบเชิงวิศวกรรมและพร้อมที่จะบ่มเพาะต่อยอดในการสร้างต้นแบบชิ้นงานต่อไป
3.โดยผู้ที่เข้าร่วมสัมมนามีโอกาสได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมภาคปฏิบัติ “เทคนิคการใช้ Finite element method (FEM) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต” จำนวนไม่น้อยกว่า 10 บริษัท โดยจะเสียค่าธรรมเนียมเพียงหน่วยงานละ 5,000 บาทเพื่อรับการสนับสนุนการจัดทำต้นแบบและทดสอบต้นแบบชิ้นงานจำนวนบริษัทละ 1 ชิ้นงาน

ประโยชน์ที่ได้รับ : ได้สร้างต้นแบบจริงและทดสอบต้นแบบ โดยได้รับคำปรึกษาในการดำเนินการสร้างต้นแบบและทดสอบต้นแบบชิ้นงานแก่ผู้ประกอบการ พร้อมทั้งสร้างต้นแบบจริงให้บริษัทละ 1 ชิ้นงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ 02-564-6310-11 ต่อ 117
***สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน
*** ขอสงวนสิทธิการเข้ากิจกรรมในโครงการโดยการลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้นไม่เปิดรับการลงทะเบียนหน้างาน (Walk in)***

Related Posts